Новини

"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи помощ по процедура BG-176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.
 
Договор №: BG-176789478-2021-05-2816
 
Бенефициент: "КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ" ЕООД

Размер на получените средства - 558.16 лв.

Период - 30.12.2021-30.06.2022

Цел: осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19 за предприятията от туристическия сектор чрез безвъзмездни средства.

Резултати: покриване на текущи разходи на дружеството и спомагане неговата финансова стабилност.
 
 
 
 
"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи помощ по процедура BG16RFOP002-2.101 "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки ll".
 
Бенефициент: „КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.101-2087
Размер на получените средства - 938.02 лв.
Период - 13.08.2021 - 13.11.2021
 
Резултати: С получаване на помощта дружеството получи подкрепа във връзка с преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Навременно ни беше осигурен оборотен капитал за преодоляване на икономическите последствия за дружеството и продължаване на бъдещата му дейност. Благодарение на тази и дружи държавни помощи, които дружестовото получи и получава, компанията все още съществува и е запазила персонала си.
 

 
"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи помощ по процедура BG16RFOP002-2.097 по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за  МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в размер на 367.48 лв.
Проект и главна цел: Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.
 
Бенефициент: „КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.097-7106
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 367.48 лв.
Период -  30.03.2021 - 30.06.2021
 
Очаквани резултати:  Дружеството получи подкрепа във връзка с преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19,  беше ни осигурен оборотен капитал за справяне с и преодоляване на икономическите последствия за дружеството, продължаване на дейността ни за в бъдеще  и стабилност на работните места. Помощта ни осигури устойчивост при осъществяване на дейността на компанията, като покриване на разходи за текущи нужди, за външни услуги, както и покриване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска услуга.

 


"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-176789478-2021-01 Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.

 

Бенефициент: „КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД
Договор № BG-176789478-2021-01-0385
Размер на получените средства - 1960.00 лв.
Период - 19.03.2021 - 19.06.2021
 
Главна цел: Подкрепа на икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19 под формата на преки бъзвъзмездни средства.
 
Резултати: Компенсиране на разходи за основна дейност.

"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки - Първа фаза.
 
Проект и главна цел: Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места. 
 
Очаквани резултати:  Дружеството получи подкрепа във връзка с преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19,  беше ни осигурен оборотен капитал за справяне с и преодоляване на икономическите последствия за дружеството, продължаване на дейността ни за в бъдеще  и стабилност на работните места. Помощта ни осигури устойчивост при осъществяване на дейността на компанията, като покриване на разходи за текущи нужди, за външни услуги, както и покриване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска услуга.

Договор № BG16RFOP002-2.095-7106
Размер на получените средства - 1885.04 лв.
Период - 12.03.2021-12.06.2021

 

"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност 2014-2020".

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.  

Резултати от получената финансова подкрепа по процедурата: По проекта са осигурени оборотни средства, с които дружеството посрещна част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.  
 
Бенефициент: „Карпе Дием Травел БГ“ ЕООД
Договор №: BG16RFOP002-2.092-0767-C01
Обща стойност на проекта: 519.35 лева в т.ч. 441.45 лв. - средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 77.90 лв. – национално съфинансиране
Начало на проекта: 21.12.2020 год.
Край на проекта: 21.03.2021 год.

 

 

 
"Карпе Дием Травел БГ" ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
 
Бенефициент: „КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-17443-C01
Размер на получените средства - 4900.00 лв.
Период - 14.09.2020 - 14.12.2020
 
Главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 

Очаквани резултати: постигане на положителен икономически ефект и стабилност на дружеството.