Общи условия

 Общи условия за организирано пътуване с „Карпе Дием Травел БГ“ ЕООД

 
1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след подписване на Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит.
1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за организирано туристическо пътуване”.
 
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството на  съответната държава. 
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.28 от ЗТ.
2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на „Карпе Дием Травел БГ” Е трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.
 
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. 
Банкова сметка:  „Карпе Дием Травел БГ“ ЕООД, Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF, 
IBAN: BG 66 UNCR 70001508900230 в лева
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на Договора, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Срокът за окончателното плащане е упоменат във всеки един договор и зависи от съответната програма.
3.4. Суми,  посочени в евро, се изплащат в лева при  курс 1 евро = 1,96 лв. 
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Туроператорът има право да увеличи цената до 20 дни преди датата на пътуването.
 
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.
4.1.3. да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка „Пътуване в чужбина с асистанс” за пътуванията извън страната и застраховка „Злополука“ за пътуванията в България. Размерът на покритието на застраховката е посочено в Договора. По искане на Потребителя да Туроператорът може да го застрахова при по-високо покритие, както и срещу други рискове по време на пътуването срещу доплащане от страна на Потребителя.
4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Всички плащания се документиран с документ за плащане /фактура, касов бон/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.
4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с “Интерамерикан” ЗАД, гр. София, пл. ”Св. Неделя” 16. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя при сключване на Договора за организирано туристическо пътуване.
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни с пътуването. 
Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, е необходима нотариално заверена съгласие от другия родител. 
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6.Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, включително и визови. Сроковете за смяна на пътуващето лице са упоменати конкретно във всеки договор според условията на програмата. При прехвърляне на правата и задълженията на трето лице, Потребителят и третото лице са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвълянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 
5. Отговорност на страните 
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, Потребителят има право да бъде компенсиран за надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила.  В тези случаи Туроператорът
не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- забавяне на самолетни полети по технически и метеорологични причини;
- анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя;
- загуба или повреда на документите за самоличност или на багажа по време на пътуването;
- необходимост от хоспитализация или болнично лечение.
5.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
- Потребителя;
- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
- непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда, предвиден в клаузите на  чл. 34 от ЗТ. 
5.7.Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. 
5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.
5.9. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.10. Записването за допълнителните екскурзии е пожелание и става предварително преди заминаване. Екскурзиите се провеждат при определен минимум от туристи, посочен в офертата. 
5.11. Водачите-придружители на туристическите групи, не са лицензирани екскурзоводи за страните, които се посещават, лични придружители или индивидуални преводачи. Техните задачи са преди всичко организационни – да следят за изпълнението на програмата, да решават възникнали проблеми, да улесняват комуникацията и координацията между туристите и представителите на фирмата партньор.
 
6. Анулации
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа неустойки, упоменати в условията на Договора. Размерът на неустойките по всяка програма зависят от конкретните условия на пътуването /вид транспорт, дестинация, хотелско настаняване и др/. 
При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пьтуването, като удьржа сьщите неустойки, посочени в Договора. 
6.3. Условия на авиокомпаниите
6.3.1. При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.
6.3.2. При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.
6.4. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.
 
7. Спорове и рекламации
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, който е подписан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
 
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.